„… előmozdítsa az egyes templomokban a régi rítus fölelevenítését”
A Szent Ágoston Liturgikus Műhely közleménye
írta: Földváry Miklós István

2007. szeptember 28-án, este fél 7 órai gyülekezéssel és 7 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát végzünk Szent Mihály arkangyal tiszteletére Budapesten, a Váci utcai Szent Mihály-templomban a régi esztergom-római rítus szerint. Legyetek szívesek részvételi szándékotokat mielőbb jelezni, illetve füzetet kérni a szertartáshoz, ha még nem rendelkeztek ilyennel!

Talán többen érdeklődéssel várjátok a Jáki kápolnában megkezdett, régi rítusú szentmisék folytatásáról szóló híreket.
Mivel a Szentatya szeptember 14-én érvénybe lépő „Summorum Pontificum” motu propriója nem kis mértékben új helyzetet teremtett, a Laikus Káptalan által szervezett nyilvános szentmisék eddigi, szinte kizárólagos jellege megszűnt, és lehetővé vált a havonkéntinál gyakoribb bemutatásuk is. A jelenlegi átmeneti állapot után egyelőre kéthetente szeretnénk legalább énekelt, olykor ünnepélyes szentmisét tartani, lehetőleg egy, az eddiginél kedvezőbb kultikus térrel rendelkező és paramentumokkal jobban fölszerelt, központi elhelyezkedésű templomban. Az ezzel kapcsolatos előkészületek és egyeztetések folynak, a rendszeres szentmisék elkezdéséről időben fogok hírlevelet küldeni.

A Laikus Káptalan feladatának a megváltozott körülmények között azt tartjuk, hogy előmozdítsa az egyes templomokban a régi rítus fölelevenítését. Ennek három módja, hogy 1) segítjük a Szent Ágoston Liturgikus Műhely már hirdetett tanfolyamának szervezését és megvalósulását, ezáltal személyes találkozási lehetőséget is biztosítva az érdeklődőknek;
      2) hagyományainkhoz híven képviselni szeretnénk a római rítus lehetőség szerinti legnemesebb és egyben legjobban adaptálható szertartásrenddel és zenei anyaggal való celebrálását;
      3) mintegy a keresztény ókor stációs gyakorlatát fölelevenítve elvinni ezt a liturgikus örökséget mindazokba a közösségekbe, amelyek ezt kérik, de saját erőből még nem tudják fedezni annak szükségleteit.

A zsolozsmákkal kapcsolatban a következő változásokat tervezzük. Többek kérésére el kívánjuk kerülni, hogy a matutínumok a késő éjszakába nyúljanak, és ez egyeseknek kellemetlenséggel járjon, másokat pedig visszariasszon a részvételtől. Ezért a jövőben a téli időszakban (Szent Mihály napjától a nagyböjt első vasárnapjáig bezárólag) este 7 órakor, a nyári időszakban (nagycsütörtöktől Szent Iván napjáig bezárólag) este 8 órakor kezdenénk a virrasztásokat. Ettől indokolt esetben vagy külön kérésre el tudunk térni. Hogy a liturgia mélyebb megismerését segítsük, a jövőben az egyes matutínumok gyülekezési időpontja előtt fél, vagy legföljebb egy órával magyarázat fog elhangozni az ünnepről, a szertartásrendről vagy a napi offícium valamely jellegzetes szövegéről. Végül a közös éneklés megkönnyítése érdekében nemcsak a képzett egyházzenészeknek, hanem a kar közös tételeket éneklő tagjainak, különösen a férfiaknak is biztosítjuk a lehetőséget a liturgikus egyszólamúságban való előrehaladásra.

Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére, amelyet most már, mint a régi római rítus fölszabadulásának ünnepét is megülhetünk, elkészül a Laikus Káptalan alapszabály-tervezete. Ezt elfogadása után be kívánjuk nyújtani Erdő Péter bíboros úrnak, hogy a káptalan a továbbiakban világi krisztushívők magántársulásaként jelenthessen szilárd jogi alapot a liturgikus hagyománynak elkötelezett magyarországi hívek számára, és teremthessen biztos hátteret a hasonló kötődésű klerikusok nyugodt személyes és anyagi körülmények között zajló, az egyházi társadalomban elfogadott, lelkipásztorilag gyümölcsöző munkájához egy esetleges személyi plébánia vagy más, hasonló szerveződés keretében.

Mindehhez kérjük állhatatos imáitokat és segítségeteket.

A Szent Ágoston Liturgikus Műhely nevében:
Földváry Miklós István
foldvarymiklos@hotmail.com

A hírrel kapcsolatos további cikkek a honlapon:
       Szentmise október7-én
       Tanfolyam az ún. tridenti rítus elsajátítására
       Klasszikus római rítusú (ún. tridenti) misék Budapesten
       Tridenti misék a Jáki kápolnában


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA