A honlap Krisztus-Király ünneppel foglalkozó írásai:
Krisztus királyságának ünnepe
Krisztus-Király ünnepe
Quas Primas kezdetű enciklika
Krisztus királyságának valódi karaktere
Krisztus, a nemzetek Királya


Krisztus királyságának ünnepe
a szentmise szövege Krisztus-Király ünnepén (október utolsó vasárnapján)

E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnkint visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát.
Ezt az ünnepet XI. Pius pápa rendelte el 1925-ben a kegyelemteljes jubileumi év végén, és minden évben a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap Krisztusnak való felajánlással kell az egész Egyházban megünnepelni, ezzel is kinyilvánítva, hogy Jézus Krisztus hatalma nem csak a túlvilágon abszolút, hanem földi életünknek is ő az egyetlen uralkodója. Ezért ünnepeljük Krisztus királyságát nem az egyházi év utolsó vasárnapján, hanem még a Mindenszentek előtti vasárnapon. Ezzel a pompás liturgiával koronázzuk meg Krisztus élete titkának egyházi ünnepeit és mielőtt az Egyház Mindenszentek megdicsőítését ünnepli, annak a tiszteletét és dicsőségét magasztalja, aki diadalt ül minden szentekben és kiválasztottakban.

Bevonulásra (Jel 5,12;1,6)
Méltó a Bárány, aki megöletett, hogy övé legyen a hatalom és istenség és bölcsesség és erő és tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. (Zsolt 71,1) Isten, add át ítéletedet a Királynak és igazságodat a Király Fiának. Dicsőség …
Introitus (Jel 5,12;1,6)
Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtútem, et divinitátem, et sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem: Ipsi glória et impérium in saecula saeculórum. (Ps. 71,1) Deus, judícium tuum Regi da: et justítiam tuam Filio Regis. Glória Patri ...
Könyörgés
Mindenható örök Isten, ki azt akartad, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában minden megújhodjék, engedd kegyelmesen, hogy a népek minden családja, akiket a bűn sebe elszakított egymástól, az ő édes uralmának meghódoljon. Ki veled …
Orátio
Omnipotens sempitérne Deus, qui in dilécto Filio tuo, universórum Rege, ómnia instauráre voluisti: concéde propítius; út cunctae famíliae géntium, peccáti vúlnere disgregátae, ejus suavíssimo subdántur império: Qui tecum vivit et regnat ...
Szentlecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (1,12-20)
Testvérek: Hálát adjatok az Atyaistennek, aki méltókká tett minket arra, hogy részünk legyen a szentek sorsában a világosságban, és kiragadott minket a sötétség hatalmából s áthelyezett szeretett Fiának az országába. Benne van a megváltásunk a vére által és a bűnök bocsánata. Ö a láthatatlan Istennek képmása, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok, az uralmak, a fejedelemségek és a hatalmasságok egyaránt: minden őáltala és őérette teremtetett. Ö előbb van mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ö a testnek, az Egyháznak feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy az övé legyen az elsőség mindenben, mert, úgy tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék minden teljesség, és hogy őáltala megengeszteljen magával mindent, hogy békességet szerezzen keresztjének vérével mindennek, ami akár a földön, akár a mennyben vagyon, a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses (1,12-20)
Fratres : Grátias ágimus Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine, qui erípuit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Filii dilectiónis suae in quo habémus redemptiónem per sánguinem ejus, remissiónem peccatórum. Qui est imágo Dei invisíbilis, primogénitus omnis creatúrae; quoniam in ipso cóndita sunt univérsa in caelis et in terra, visibília et invisibília, sive throni, sive dominatiónes, sive principátus, sive potestátes: ómnia per ipsum, et in ipso creáta sunt, et ipse est ante omnes, et ómnia in ipso constat. Et ipse est caput córporis Ecclésiae, qui est princípium, primogénitus ex mórtuis, ut sit in ómnibus ipse primátum tenens; quia in ipso complácuit omnem plenitúdinem inhabitáre, et per eum reconciliáre ómnia in ipsum, pacificans per sánguinem crucis ejus sive quae in terris, sive quae in caelis sunt, in Christo Jesu Dómino nostro.
Átvonulásra (Zsolt 71,8;11)
Uralkodjék tengertől tengerig, a folyamtól a földkerekség széléig. És hódoljon előtte a föld minden királya; s legyen minden nemzet a szolgája.
Graduale (Ps 71,8;11)
Dominábitur a mari usque ad mare, et a flúmine usque ad términos orbis terrárum. Et adorábunt eum omnes reges terrae: omnes gentes sérvient ei.
Alleluja, alleluja (Dán 7,14)
Az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem vétetik; és országa, mely el nem enyészik. Alleluja.
Allelúja, allelúja (Dan 1,14.)
Potéstas ejus, potéstas aetérna, quae non auferétur: et regnum ejus, quod non corrumpétur. Allelúja.
A szent evangélium szakasza Szent János szerint (18,33-37)
Az időben: Mondá Pilátus Jézusnak: Te vagy-e a zsidók királya? Felelé Jézus: Magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték neked énfelőlem? Mondá Pilátus: Hát zsidó vagyok-e én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged kezembe; mit míveltél? Felelé Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, harcra kelnének szolgáim, hogy kezébe ne adassam a zsidóknak. Valójában az én országom nem innét való. Mondá erre neki Pilátus: Tehát király vagy te? Felelé Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem (18,33-37)
In illo témpore: Dixit Pilátus ad Jesum: Tu es Rex Judaeórum? Respóndit Jesus: A temetípso hoc dicis, an álii dixérunt tibi de me? Respóndit Pilátus: Numquid ego Judaeus sum? Gens tua et pontífices tradidérunt te mihi, quid fecísti? Respóndit Jesus: Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, minístri mei útique decertárent, ut non tráderer Judaéis; nunc autem regnum meum non est hinc. Dixit ítaque ei Pilátus: Ergo Rex es tu? Respóndit Jesus: Tu dicis quia Rex sum ego. Ego in hoc naitus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimónium perhíbeam veritáti; omnes qui est ex veritáte, audit vocem meam.
Felajánlásra (Zsolt 2,8)
Kérd tőlem és neked adom a nemzeteket örökségedül, a föld határait osztályrészedül.
Offertorium (Psalm 2,8)
Póstula a me, et dabo tibi gentes hereditátem tuam, et possessiónem tuam términos terrae.
Csendes imádság
Felajánljuk neked, Urunk, az emberi nemért ezt az engesztelő adományt és add meg nekünk, kérünk, hogy akit a jelenlévő áldozati adományok színe alatt neked áldozunk, maga adja meg minden népnek az egyesség és béke ajándékát, Jézus Krisztus, a te Fiad, a mi Urunk: Ki veled él …
Secreta
Hóstiam tibi, Dómine, humánae reconciliatiónis offérimus: praesta, quaesumus; ut quen sacrificiis praeséntibus im molámus, ipse cunctis géntibus unitátis et pacis doni concédat, Jesus Christus Fílius tuus Dóminus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus …
Prefáció Krisztus királyról
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvötszerző, hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk, szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten, ki a te egyszülött Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, az örök főpapot és a világmindenség királyát az öröm olajával felkented, mert ő önmagát a kereszt oltárán szeplőtelen és békeszerző áldozatul felajánlotta és ezzel az emberiség megváltásának szentséges misztériumát beteljesítette és a maga uralma alá megszerzett minden teremtményt, hogy átadja azután örök és egyetemes királyságként mérhetetlen fölségednek, mint az igazság és élet királyságát, a szentség és kegyelem királyságát, az igazságosság, szeretet és béke királyságát. Ezért az angyalokkal és a főangyalokkal, a trónálló és uralkodó égiekkel és a mennyei seregnek egész csapatával a te dicsőséged himnuszát zengjük, végnélkül mondván: Sanctus, Sanctus, Sanctus …
Praefátio
Vere dignum et justum est aequum et salutára, nos tibi semper, et ubique grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnipotens, aetérne Deus: Qui unigénitum Fílium tuum Dóminum nostrum Jesum Christum, Sacerdótem aetérnum et universórum Regem, óleo exultatiónis unxisti: ut seípsum in ara crucis, hóstiam immaculátam et pacificam ófferens, redemptiónis humánae sacraménta perágeret: et suo subjéctis império ómnibus creatúris, aetérnum et universále regnum imménsae tuae tráderet Majestáti: regnum veritátis et vitae; regnum sanctitátis et grátiae; regnum justitiae, amóris et pacis. Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis, et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus …
Áldozásra (Zsolt 28,10-11)
Trónol az Úr mint Király örökké: népét az Úr békességgel áldja meg.
Communio (Psalm 28,10-11)
Sedébit Dóminus Rex in aetérnum: Dóminus benedícet pópulo suo in pace.
Áldozás utáni imádság
A halhatatlanság eledelét elnyerve, kérünk, Urunk, hogy akik Krisztus-Király zászlaja alatt dicsőségesen harcolunk, vele a mennyek országában örökre együtt maradhassunk: Ki veled él …
Postcommunio
Immortalitátis alimóniam consecúti, quaesumus, Dómine: ut, qui sub Christi Regis vexíllis militáre gloriámur, cum ipso, in caelésti sede, júgiter regnáre possimus: Qui tecum ...

*  *  *  *  *

vissza
a HÍREK oldalra                             a KÖNYVTÁR oldalra                          a KEZDŐLAPRA