Az ördög magához a leggonoszabb
Jaroslav atya prédikációja
2023. november 5-én – Pünkösd utáni 23. vasárnapon – Straniban

[A vasárnap evangéliuma, Mt 9,18-26: „Midőn ezeket beszélte nekik, íme, egy elöljáró [Márk és Lukács szerint Jairus volt a neve és zsinagógafőnök volt] jövén hozzá, imádá őt, mondván: "Uram, leányom most halt meg; de jer, tedd rá kezedet, és élni fog." Erre fölkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt. És íme egy asszony, ki vérfolyásban szenved vala tizenkét év óta, hozzá járulván, hátulról megilleté köntöse szegélyét; mert mondá magában: "Hacsak ruháját illetem is, meggyógyulok." Jézus pedig megfordulván és meglátván őt, szóla: "Bízzál leányom, a hited meggyógyított téged." És meggyógyult az asszony abban az órában. Amint pedig Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat és a zajongó sereget, mondá: "Távozzatok; mert nem halt meg a leányzó, hanem alszik!" És kinevették őt. Miután pedig eltávolították a sereget, beméne, megfogá a kezét, és a leányzó fölkele [Márk és Lukács szerint a kislány 12 éves volt]. És híre méne ennek azon az egész földön.”
     Magyarázat: A vérfolyásos asszony félt és remegett a tömeg miatt, mert betegsége nemcsak megalázó volt, hanem tisztátalanná is tette (Lev 15,25). A zsidó törvény értelmében mindenki, aki érintette, tisztátalanná vált. (lásd még Mk 5,22-43; Lk 8,41-56)]


Az önök hosszú utazása a mai szentmisére az igaz hit nagyszerű megvallása. Egy ilyen út tulajdonképpen egy nehéz zarándokút, és ezért a hitetleneknek és a modernistáknak szemrehányás és szégyen. Egyúttal a bukott angyalok elleni vád is. Szent Pál apostol mondja: „Nem tudjátok-e, hogy angyalok fölött fogunk ítélkezni? Mennyivel inkább világi dolgok fölött!” (1 Kor 6,3) – (Természetesen az apostol e szavai csak azokra vonatkoznak, akik nem tértek el az igaz hittől.)
     Igen, az a keresztény, aki az igaz hitet vallja, és ezért hajlandó áldozatot hozni, e világ és a bukott angyalok bírájává válik. A szentmiséhez vezető ilyen fáradságos út, mint az önöké, egyúttal hatékony segítséget jelent a tisztítótűzben szenvedő lelkek számára is, és az önök számára egy napon majd védőpajzsul szolgál, ami megvédi önöket a tisztítótűz tüzétől. Áldozat, alamizsna, böjtölés: ezek olyan dolgok, melyek Isten haragját kioltják, megszabadítanak a bűntől és megszerzik az üdvösséget.

Az elmúlt napokban először Krisztus Király ünnepét ültük meg, aztán Mindenszentekét, és három nappal ezelőtt, Halottak napján az előírt három rekviemet celebráltuk. Úgy gondolom, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, akik már nem képesek magukat megvédeni, és akiktől a legnagyobb segítséget, a szentmisét, a szentmiseáldozatot vonták meg, érinti a legsúlyosabban az Egyház és a liturgia szétzúzása az elmúlt több mint 50 évben.

A mai vasárnap evangéliumában is a hitről van szó. A zsidó elöljárónak tökéletlen hite van. A beteg nőnek viszont tökéletes a hite. Az evangéliumi részben Jézus nyolcadik csodájáról hallunk. Az elöljáró lányának feltámasztása azonban nem úgy zajlik le, mint ahogy az előre tervezve volt. Az elöljáró azt követeli, hogy Jézus menjen a házába. Mert szükségszerűnek tartja, hogy Jézus megérintse leányát, imádkozzon érte stb.. Vagyis a zsinagóga elöljárója nem hitte el, hogy Jézus mint mindenható és mindenütt jelenlevő Isten mindenkit és mindenhol egyetlen szóval is meg tud gyógyítani. Ezért lesz az út szélén álló beteg asszony meggyógyítása Jézus nyolcadik csodája. Az elöljáró leányának feltámasztása pedig a kilencedik helyre kerül.
     Mert a beteg nő, aki a mózesi törvény szerint nem mehet emberek közé, nem mehet be a városba vagy abba a házba, melyben Jézus prédikál, és ezért csak az útszélre merészkedett, tett tökéletesen eleget a zsoltáros felszólításának: „Hadd jöjjenek ide Egyiptom követei, emelje Istenhez kezét Etiópia sietve. Föld országai, az Istennek énekeljetek, zengjetek az Úrnak dicséretet!” (Zsolt 67,32-33)
     Szent Pál apostol azt mondta, hogy Izrael csak akkor fog megmenekülni, amikor már minden pogány csatlakozott az Egyházhoz. [lásd Róm 11,11-12: „Vétkükből inkább üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy vetélkedésre sarkallja őket. Ha mármost vétkük gazdagítja a világot, és megfogyatkozásuk nyereség a pogányok számára, mennyivel inkább az lesz majd teljes számuk.”]
     A tökéletes hit elnyeri jutalmát. [„A szívbeli hit ugyanis megigazulásra szolgál.” (Róm 10,10)] – A hit a mi legnagyobb kincsünk, és ezt még ellenségünk is tudja.

A Szentírás szavai szerint a mai ünnep evangéliumában szereplő nő 12 éve volt beteg; ő a pogányokat szimbolizálja, míg a zsinagóga elöljárójának leánya tizenkét éves volt, és ő Izraelt szimbolizálja. Vagyis egész idő alatt, amíg a nő beteg volt, az elöljáró leánya az igaz hit világosságában élt. És mégis a beteg nő hite volt a tökéletesebb! Az Úr útjai kiszámíthatatlanok.

Végezetül néhány szó arról, ami a mai Rómában és a NOM világában történik. Egy régi közmondás szerint „az ördög mindenkihez gonosz, azokhoz, akik hozzá tartoznak még gonoszabb, és magához a leggonoszabb”. A Novus-Ordo-világ még nagyobb eltorzítására tett intézkedések csak az ördögtől származhatnak. Egy normális ember azt gondolná, hogy a modernisták azokat a szegény embereket, akik az új liturgiára, a kétséges szentségekre és tévútra vezető papokra vannak már úgyis utalva, végre békén hagyják. De az ördög nem ismer békét. És Bergoglio még mindig nyugtalan, mert a mostani Novus-Ordo-világ is még mindig túl katolikus a számára. Ezért akarja mindenáron, hogy zsinativá váljon. Szavai szerint mindenkinek meg kell próbálnia más módon egyházzá lenni. A "pápa"-választás módját is megváltoztatják, hogy olyan laikusok is szavazhassanak, akiket ő maga nevez ki stb.
     Mindezek láttán nem tudom megérteni, hogyan képesek emberek, akik magukat tradicionális katolikusnak nevezik, köztük a különböző "papi"-közösségek, Bergoglio képét a falra akasztani, és híveiket arra kényszeríteni, hogy érte, mint valódi pápáért imádkozzanak. Egy másik szólás szerint „akit Isten meg akar büntetni, annak elveszi az eszét”.

Kívánok önöknek ebben a hónapban áldott időt a temetők látogatásához. Imádkozzanak azok lelkéért, akikre már senki nem emlékezik. A lelkek hálásak lesznek ezért, és majd visszafizetik ezt nekünk. Laudetur Jesus Christus!


Feltéve: 2023. november 10.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA