Az evolúció teóriájának csődje
Írta: Fabio Fuiano
(forrás: www.katholisches.info – 2023. május 6.)

Isten szolgája, Pier Carlo Landucci (1900-1986) filozófus és teológus 1984-ben adta ki „La verita sull’evoluzione e l’origine dell’uomo“ (Igazság az evolúcióról és az ember eredetéről) című művét. Msgr. Landucci könyvét most újra kiadták. Ezzel csaknem tizenöt évvel a Roberto de Mattei professzor által kiadott, „Evoluzionismo: il tramonto di una ipotesi“ (Evolucionizmus: egy teória bukása) címmel megjelent könyv [és Darwin (1800-1882) születésének kétszázadik évfordulója] után, végre sor kerülhet az evolucionizmus gyötrő kérdéséről, a modern világ e kiemelkedő fontosságú "dogmájáról" folyó vita újraéledésére. A téma nagyon időszerű. Ezt bizonyítja az Il Fatto Quotidiano napilap legújabb támadása de Mattei professzor evolúcióellenes megnyilatkozására, amit a cikk írója megvetően nem kevesebbel, mint a lapos-föld-hittel hasonlított össze.

Az evolucionizmus témáját szisztematikus mélységgel vizsgálja Msgr. Landucci tanulmánya, amit hosszú éveken át mérnöki pontossággal dolgozott ki. Kutatásának legfontosabb részei már az 1948-ban megjelent „Prima che Abramo fosse, Io sono. Il Dio in cui crediamo“ (Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Az Isten, akinek hiszünk) című könyvében megtalálhatók. [Jn 8,58]
     Msgr. Landucci vaslogikával érvel, de egyúttal a legnagyobb higgadtsággal is, kizárva mindennemű emocionális elfogultságot. Eközben gyakran hivatkozik a teremtéstan legkényesebb pontjára, a kreacionizmus tézisére, hogy koherens módon rámutathasson ennek tényleges metafizikus elkerülhetetlenségére. Könyve első két fejezetében azon előítéleteket fedi fel, melyek az evolúció-teória sajátjai, valamint azokat a hazugságokat és félreértéseket mutatja be, melyek a közéletben, és sajnos a katolikus egyházban e teória elfogadását elősegítették.

„Igazi pártatlanság a materialista tudósoknál és kutatóknál nem létezik, akik, hogy az evolucionizmust bebizonyítsák, olyan adatokkal hozakodnak elő, melyek egy előre megfogalmazott teória megvédésére szolgálnak, azaz a priori és szükségből vettek át, hiszen, mivel Isten létét tagadják, nincs más alternatívájuk az élet keletkezésének megmagyarázására”, írja Msgr. Landucci.
     Isten szolgája, aki szentség hírében halt meg, könyve három fejezetében analizálja az evolucionizmus által felvetett problémát négy különböző tudományág, az anatómia, őslénykutatás, embriológia és genetika fogalmának fényében, és eközben feltárja azokat a félreértéseket és szisztematikus hamisításokat, melyeket az evolucionisták a maguk előnyére használtak fel.

Ezeket a fejezeteket követi a mű lényege, az evolúciós teória voltaképpeni kritikája, melyben a szerző felsorolja azon csalásokat, melyek e teória hívei szerint az élet spontán kialakulását előidézik, miközben az isteni Teremtő munkáját eleve kizárják.
     Msgr. Landucci briliáns művét azzal zárja, hogy a szisztematikus tudományos vizsgálat valójában a kreacionista tézis érvényességét, azaz a Biblia teremtéstörténetének igazát erősíti meg.


Szerkesztő megjegyzése:
A honlapnak külön fiókja van – „MINDEN ÁLTALA LETT, AMI LETT” – az evolúció-teória ostobaságának és mérhetetlen ártalmasságának a leleplezésére, ahol már számos, jobbnál jobb írás foglalkozik ezzel a témával. A fenti cikket ezért a mondatért fordítottam le: „…sajnos a katolikus egyházban e teória sikerét elősegítették”. – Napjainkban már se szeri, se száma azon tudományos munkáknak, melyekben komoly kutatók leplezik le az evolúció-teória csalásait, miközben a közvélemény, az iskolák, az irodalom, a média továbbra is sziklaszilárdan kitart e hamis ideológia mellett. De ennél sokkal nagyobb baj, hogy a katolikus Egyház szintén ezt teszi, mégpedig a kezdetektől, azaz csaknem 170 éve!
     2023. február 1-én feltettem a honlapra egy 1674-ben lejegyzett gyönyörű népéneket: „Fényességén e mai napnak...”, mégpedig elsősorban második versszakasza miatt, ami így szól: „Ült a földön keserű homály, Négyezer évig volt úr a halál. Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk.” Ezt a versszakot őseink abban az időben fogalmazták meg, amikor még egyetlen katolikus sem kételkedett a Biblia szavaiban. A Szentírásból tudták, hogy Isten az embert, e világot kb. négyezer [max. ötezer] évvel Krisztus születése előtt teremtette.
     Az aznapi szerkesztői üzenetben pedig azt írtam, hogy ez a népének »mára már eltűnt a "katolikus" énekeskönyvekből...« – Egy kedves ismerősöm azonban minap arra figyelmeztetett, hogy ez a kijelentésem nem igaz: Ez az ének ma is benne van az énekrendben, az énekeskönyvekben. Ugyanakkor egy másik kedves ismerősöm szerint ez ugyan igaz, de ez a versszak vagy hiányzik, vagy más szavakkal szerepel az új kiadású könyvekben, vagy csak egyszerűen más szavakkal éneklik a templomokban. – Miután az Egyház nem is csak 1965, hanem már 1859 óta elfogadja az evolúció-teóriát, sőt harciasan síkra száll mellette, nem meglepő, hogy a hívő lelkek ilyesfajta, „ósdi” megnyilvánulásait rossz szemmel nézi és korrigálja.


Újabb megjegyzés 2023. augusztus 15-én: Újabb levelet kaptam, melynek írója arról biztosított, hogy a kántoroknak szóló énekeskönyvben ma is megtalálható ez az ének, mégpedig a fent említett második versszakkal. – Ugyan kicsit meglepőnek tartom, hogy pont ezzel a bejegyzéssel kapcsolatban ennyi hozzászólás érkezik, a többihez pedig semmi, de azért ezek után megkérdeztem első "informátoromat", hogy mi az ő tapasztalata ez ügyben: Elmondta, hogy a Szent vagy Uram énekeskönyvben ugyan valóban változatlan szöveggel megvan ma is ez az ének, de az Éneklő egyház énekeskönyvben, ami a NOM-os "misék" szemléletét jobban tükrözi, és ezért sok helyen – nem mindenütt – csak ezt használják, ez az ének megcsonkított és átírt szöveggel szerepel.
     De mint már előző megjegyzésemben írtam: nem az a lényeg, hogy melyik énekeskönyvben van meg, vagy hol éneklik, hol pedig nem, hanem az, hogy a katolikus egyházban ez az istentelen, sőt sátáni ideológia elfogadott, sőt, sok helyen az egyetlen eltűrt tanítás a világ keletkezéséről és az ember "kialakulásáról". Erre számtalan bizonyíték van, ezen nem változtatnak a kántor énekeskönyvek és énekrendek szövegei.
     Az evolúció ideológiája nem csak az Isten-hit ágacskáit, esetleg nagyobb ágait vágta le, hanem magának a fának a gyökereit irtotta ki – olyannyira és azért, hogy az Isten-hit soha többé ne tudjon teljes erejével kifejlődni. És ezt 1859 óta az Egyház engedte, és nem tett ellene semmit. Ez tény… a többi magánészrevétel.


Feltéve: 2023. augusztus 9.
Kiegészítve: 2023. augusztus 15.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA