Újszövetségi hivatkozások a teremtéstörténetre

     „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében” (Credo)
     „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet” (1 Móz 1,1)
     „Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett” (Jn 1,3)

+++

Akik teljesen a legendák világába helyezik a Biblia teremtéstörténetét, vagy „keresztényként” azt vallják, hogy azt nem kell szó szerint venni, azok egyúttal az egész keresztény hit alapját kérdőjelezik meg, zúzzák szét azzal, hogy tagadják a Szentírás sugalmazottságát, az Isten szavában való hitet, vagyis Isten igazmondását és ezzel magát Istent.

Hogy az Ószövetség állításainak ez az ártalmatlannak tűnő tagadása valóban az egész keresztény tanrendszer tagadását, és ezzel a hitehagyást hozza magával, arra kiváló bizonyíték, hogy az Újszövetség, benne maga Urunk Jézus Krisztus, aztán a tanítványai, milyen sokszor hivatkoznak a modern „egyház” és modern „katolikusok” által mesének beállított teremtéstörténetre.

Most Henry M. Morris professzor összeállítása következik ezekről az utalásokról, melyeket az „Erde woher” („The Remarkable Birth of Planet Earth = A föld bolygó egyedülálló születése”) című könyvének B függelékében sorolt fel (összesen 77-t). A szentírási idézetek a Szent István Társulat 1992-ben kiadott Bibliájából valók. Az utalások nem fontossági, hanem az újszövetségi előfordulásuk sorrendjében következnek.

Újszövetségi utalások Mózes első könyvének,
a Teremtés könyvének 1-11. fejezeteire (= Őstörténet)

Összeállította: Henry M. Morris

Mt 19,4


Mt 19,5/6Mt 23,35


Mt 24,37/39


Mk 10,6

Mk 10,7-9


Mk 13,19

Lk 1,70

Lk 3,34-36

Lk 3,36-38

Lk 11,50-51


Lk 17,26/27

Jn 1,1-3

Jn 1,10

Jn 8,44

ApCsel 3,21


ApCsel 4,24


ApCsel 14,15


ApCsel 17,24


ApCsel 17,26

Róm 1,20


Róm 5,12

Róm 5,14-19


Róm 8,20-22

Róm 16,20

1 Kor 6,16

1 Kor 11,3

1 Kor 11,7

1 Kor 11,8/9


1 Kor 15,21/22

1 Kor 15,38/39


1 Kor 15,45

1 Kor 15,47

2 Kor 4,6

2 Kor 11,3

Gal 4,4

Gal 4,26

Ef 3,9

Ef 5,30/31


Kol 1,16

Kol 3,10

1 Tim 2,13-15

Zsid 1,10

Zsid 2,7/8


Zsid 4,4


Zsid 4,10

Zsid 11,4

Zsid 11,5


Zsid 11,7


Zsid 12,24

Jak 3,9

1 Pét 3,20


2 Pét 2,4


2 Pét 2,5

2 Pét 3,4/5

2 Pét 3,6

1 Jn 3,8

1 Jn 3,12

Júd 6

Júd 11

Júd 14/15

Jel 2,7

Jel 3,14

Jel 4,11

Jel 10,6


Jel 12,1-4

Jel 12,9


Jel 12,13-17

Jel 14,7

Jel 17,5


Jel 17,18

Jel 20,2

Jel 21,1

Jel 21,4

Jel 22,2

Jel 22,3
Így felelt [m. m. Jézus]: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert”

„…és azt mondta [m. m. Isten]: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségével tart és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza”

Így rátok száll minden igaz vér, amelyet a földön kiontottak, az igaz Ábel vérétől egészen Zakariásnak, Barakiás fiának véréig

Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt / s jött a vízözön és el nem sodorta mindnyájukat

De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott

Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségével tart és ketten egy test lesznek. .. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét

Mert olyan szorongatott napok jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten alkotta világon

Ahogy mondta a szent próféták szájával ősidők óta

…ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé …ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeké

ez Kenáné, ez Arpachsádé, ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeké … ez Onosé, ez Szété, ez Ádámé

E nemzedéknek számot kell majd adnia minden próféta véréről, amelyet a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen az oltár és a templom között megölt Zakariás véréig kiontottak

És mint Noé korában történt …. Akkor jött az özönvíz és mind elpusztította őket.

Kezdetben volt az Ige … minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett

...általa lett a világ

A sátán az atyátok ..., aki kezdettől fogva gyilkos

...akinek az égben kell maradnia a nagy megújulás ideéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent prófétái ajka által

Ennek hallatára ... Istenhez emelték szavukat: „Uram, te alkottad az eget, a földet, a tengert és mindent, ami benne van”

..ezektől a bálványoktól forduljatok az élő Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta s mindent, ami csak benne van

A világot és a benne találhatókat teremtő Isten nem lakik emberi kéz emelte templomokban, hiszen ő az ég és föld Ura

Ő telepítette be az egy őstől származó emberiséggel az egész földet

Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk

... egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyományaként a halál

Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, az Eljövendőnek előképe ...

A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve ...

A békesség Istene hamarosan összetiporja lábatok alatt a sátánt

Az Írásban ugyanis ez áll: Ketten egy testté lesznek

.. a férfi feje Krisztus, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten

A férfi .. Isten képmása és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dísze

Nem a férfi lett ugyanis az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. S nem a férfit teremtette Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért

Mivel egy ember idézte elő a halált .... Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal ...

Isten testet ad neki tetszése szerint, minden magnak neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé

„Ádám, az első ember lénnyé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké...”

„Az első ember földből való, földi; a második ember a mennyből való”

Isten ugyanis, aki azt mondta: „A sötétségből támadjon világosság”

Félek azonban, hogy a kígyó, aki álnokul rászedte Évát, a ti elméteket is megzavarja

De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született

A szabad asszony ellenben a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti: ez a mi anyánk

... kezdettől fogva el volt rejtve az Istenben, a mindenség teremtőjében

Mert tagjai vagyunk testének. „Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy ember lesz”

Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat

... aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig

A teremtésben is Ádám volt az első, Éva utána következett ..

Kezdetben, Uram, te teremtetted a földet, az ég is a te kezed munkája

Az angyalok alá csak kevéssel aláztad ... Lába alá vetettél mindeneket, s úrrá tetted kezed művei fölött

A világ teremtése óta művei ugyan befejeződtek, mint ahogy egy helyen a hetedik nappal kapcsolatban megállapítja: „A hetedik napon Isten abbahagyta minden munkáját”

... az abbahagy minden munkát, mint ahogy az Isten is abbahagyta a magáét

Ábel a hittől vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot, mint Kain ...

A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált: „Nem találták többé, mert az Úr elragadta”

A hitben kapott Noé felvilágosítást a még nem látható eseméynekről, és szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére

Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé

.. és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve

Noé idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben ... mindössze nyolcan menekültek meg

Isten az angyaloknak sem kegyelmezett, amikor vétkeztek, hanem az elvilág sötét mélyébe taszította őket

.. csak Noét .. mentette meg nyolcadmagával, amikor az istentelen világra rázúdította a vízözönt

.. az ég ősidőktől fogva volt, és a föld is azóta, hogy az Isten szavára a vízből és a víz által létrejött

Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is

Aki bűnt követ el, a sátántól való, hiszen a sátán kezdettől fogva bűnös

Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét

Az angyalokat is, akik nem becsülték meg méltóságukat, ... sötétségben tartja

Jaj nekik, mert Káin útján járnak ..

Ezekről jövendölt Hénoch, Ádám után a hetedik pátriárka

A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomában van

Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kútforrása

... mert te alkottad a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent

megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette az eget és ami benne van, a földet s ami benne van, a tengert s a mi benne van

... Farkával lesöpörte az ég csillagaiank egyharmadát és a földre szórta

Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán ... és vele együtt letaszították angyalait is

Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt ...

„Boruljatok le az ég és föld, a tenger és a vízforrások alkotója előtt”

Homlokára egy titokzatos név volt írva: „A nagy Babilon, a föld utálatra méltó kicsapongóinak anyja”

Az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyain uralkodik

Megragadta a sárkányt, az ős kígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt és ezer évre láncra verte

Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és a tenger sem volt többé

„Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatásm sem vesződség, mert a régi világ elmúlt”

Az utca közepén és a folyam két partján az élet fái állnak

Átok többé nem lesz benne

Ter 5,2


Ter 2,24Ter 4,4


Ter 6,3-5


Ter 1,26-27

Ter 2,24


Ter 2,4

Ter 4,26

Ter 11,10-24

Ter 5,3-29

Ter 4,8-11


Ter 7,10-23

Ter 1,1

Ter 2,3

Ter 3,4/5

Ter 5,29


Ter 2,1


Ter 1,1


Ter 1,31


Ter 10,32

Ter 2,4-6


Ter 2,17

Ter 4,5-31


Ter 3,17-18

Ter 3,15

Ter 2,24

Ter 3,16

Ter 1,27

Ter 2,23


Ter 3,19

Ter 1,11/21/24


Ter 2,7

Ter 3,23

Ter 1,3-5

Ter 3,1-6

Ter 3,15

Ter 3,20

Ter 2,3

Ter 2,23/24


Ter 2,1-3

Ter 1,27

Ter 2,23/24

Ter 1,1

Ter 9,2


Ter 2,2


Ter 2,3

Ter 4,3-5

Ter 5,21-24


Ter 7,1


Ter 4,10

Ter 5,1

Ter 6,14-16


Ter 6,1


Ter 6,8-12

Ter 1,5-7

Ter 7,17-24

Ter 3,14

Ter 4,8/25

Ter 6,4

Ter 4,16

Ter 6,18/24

Ter 2,9

Ter 3,14

Ter 2,3

Ter 2,1


Ter 3,15

Ter 3,14


Ter 3,15

Ter 2,4

Ter 10,8-11


Ter 11,4/5

Ter 3,1

Ter 2,1

Ter 3,17-19

Ter 3,22

Ter 3,14-19


Végezetül egy részlet Henry M. Morris professzor „Erde woher” („The Remarkable Birth of Planet Earth = A föld bolygó egyedülálló születése”) című könyve „A csodálatos nap, melyen a világ megszületett” című fejezetéből:

A Biblia első 11 fejezete (Az Őstörténet) józan és megfontolt hangnemben íródott, mint folyamatos történelem, és 1 Móz 11 közvetlenül vezet át 1 Móz 12-be, Terach és Ábra(há)m korába. Miért ne lehetne akkor őket egyformán történelminek elfogadni?
     A későbbi bibliai szerzők többször utalnak 1 Móz 1-11 fejezeteire, mint valós történelmi eseményekre. A Mózes első könyvében leírt teremtéstörténetet maga Isten erősítette meg, amikor átadta Mózesnek a Tízparancsolatot (2 Móz 20,8-11; 31,16/17) Az 1 Móz 5-ből és 11-ből vett törzsfákat a Krónikák első könyvének szerzője átvette és megismételte (lásd 1 Krón 1). Jób 31,33 utal Ádám bűnére, és Izajás 54,9 Noéra és az özönvízre. 5 Móz 32,8-ban Mózes emlékeztet a bábeli eseményre, a népek szétszórására. 1 Móz 10 különböző népeivel gyakran találkozunk az Ószövetség különböző helyein. A teremtés fontos témája a zsoltároknak, és az Ószövetség többi könyvében is gyakran történik rá utalás.

Az Újszövetségben pedig kifejezetten ezt a 11 fejezetet említik a legtöbbször az Ószövetségből. Mintegy 80 helyen találunk egyértelmű utalást ezekre a fejezetekre. Az Újszövetség mind a nyolc (ha nem Pál apostol írta a Zsidóknak írt levelet, akkor kilenc) szerzője utal legalább egy személyre vagy eseményre e fejezetekből. Az Őstörténet tizenegy fejezetének minden egyes fejezetére legalább egyszer történik utalás az Újszövetségben.
     Ezek között a legfontosabbak azok az utalások, melyeket maga Jézus Krisztus tesz: 1 Móz 1-re Mt 19,4-ben; 1 Móz 2-re Mk 10,7-9; 1 Móz 3-ra Jn 8,44-ben; 1 Móz 4-re Lk 11,51-ben; 1 Móz 6-ra Mt 24,37/38-ban; 1 Móz 7-re Lk 17,27.

Ebből nyilvánvaló, hogy 1 Móz 1-11 történelmi hitelességét csak akkor lehet elutasítani, ha a Biblia többi tanúbizonyságát is hasonlóképpen elutasítjuk, beleértve Krisztus tévedhetetlenségét. Sok modern vallási liberális, sőt látszólag konzervatív keresztény pont ezt tette és teszi ma is. A legtöbben azonban nem mernek ilyen messzire menni, és ezért megpróbálnak vagy kitérni e kérdés elől, vagy valamilyen kompromisszumos teóriát fabrikálni maguknak.


Feltéve: 2015. augusztus 9.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA