Nyílt levél az FSSPX minden, a lefebvrizmus ideológiáját hirdető volt és jelenlegi papjának

Lefebvre érsek és az FSSPX félrevezette a bennük bízókat!


Igen tisztelt főtisztelendő Urak,

2014. november 21-én volt a 40. évfordulója, hogy Lefebvre érsek közzé tette közösségének alapokmányát: azóta ezt a napot tekintik a lefebvrizmus hivatalos megalakulásának. A nevezetes évforduló kapcsán német nyelven két nagyon fontos és érdekes összefoglaló jelent meg az interneten – Kurze kritische Untersuchung des Lefebvrismus, valamint Vierzig Jahre Lefebvrismus.
     Ezen írásokban a szerzők valójában csak azokat az igazságokat foglalták össze, amire immár harmadik éve hétről-hétre fel akarják hívni volt FSSPX-es paptársaik figyelmét: Nevezetesen, hogy „a lefebvrizmus szakadár”, „a lefebvrizmus eretnek”, „a lefebvrizmus az Egyházat mint isteni intézményt és ezzel az inkarnációt bomlasztja fel; hogy azért, hogy a "Recognize & Resist" [elismerni és ellenállni] alapjában véve tarthatatlan teóriájukat megtarthassák, inkább elrabolják az Egyháztól tévedhetetlenségét és szentségét”.
     E cikkek olvastán felmerül annak lehetősége, hogy a szerzőknél elsődleges céljuk, azaz az igazság feltárása, a meggyőzés és bátorítás mellett – emberileg nagyon érthető módon – a magát évtizedek óta becsapottnak, megtévesztettnek érző ember felháborodása és értetlensége is szerepet játszhat.
     Én mindenesetre ezennel nyíltan bevallom, hogy (első nyílt levelem után) mostani levelem megírására elsősorban egy magát becsapottnak érző ember végtelen szomorúsága, felháborodása, keserűsége és dühe késztetett.

Lefebvre érseknek, utódainak és közösségének az említett cikkekben vázolt Egyházat érintő bűnei mellett másodikként a jószándékú, elsősorban az igazságot, Krisztus igaz Egyházát, miséjét, szentségeit kereső hívek megtévesztése, félrenevelése a legfőbb bűnük. Ez a félrevezetés a kezdetekben a zsinat eretnekségeit felismerő katolikusnak maradni akaró hívek kijátszásából, majd e hívek fokozatos kihalása után a fiatalabb, vagy csak később eszmélő, mindenképpen az igazságot megismerni szándékozó emberek félreneveléséből, azaz becsapásából állt.

Az FSSPX papjainak keresztényietlen lelkületét, hiányos hittani tudását, felkészültségét kiválóan bemutatja Williamson püspök úr 2015. április 18-i Eleison kommentárja: Ebben a püspök ismét olyan érveket hoz fel saját álláspontjának igazolására – ami tökéletesen megegyezik Lefebvre érsek és az FSSPX mostani vezetőinek álláspontjával –, amit a fent említett cikkek szerzői már számtalanszor megválaszoltak és megcáfoltak. Ebből is kiderül – amit az érsekkel kapcsolatban a régi katolikus újságokból már tudni lehetett –, hogy Lefebvre érsek és közösségének tagjai nem csak tudatlanok, hanem még végtelenül önteltek is, ráadásul nem csak a laikusokkal, hanem saját paptársaikkal szemben is. Ugyanis hiába válaszolják meg az igazságot már felismert volt paptársaik hétről-hétre a Lefebvre érsek álláspontját a józan ész és a valóság ellenére továbbra is makacsul őrző Williamson püspök és volt vagy jelenlegi paptársai unos-untig ismételt érveit, azok még arra sem veszik a fáradtságot, hogy ezeket a válaszokat elolvassák, pláne, hogy figyelemre méltassák – ahogy ezt Lefebvre érsek sem tette meg soha a múltban.

A modernizmus – azaz a természetfeletti tagadásának – térnyeréséig minden egyszerű katolikus tudta, hogy a katolikus vallás isteni eredetű vallás, a katolikus Egyház Isten alapította egyház, és ezért a katolikus hit természetfeletti. Az egész katolikus tanítás erre a tényre, erre az alapigazságra épül: Ezért nem lehet katolikus az, aki hit és erkölcs dolgában nem engedelmeskedik a [legitim] pápának és a Tanítóhivatalnak. A modernizmus térnyeréséig minden egyszerű katolikus tudta, hogy nem csak a vitás, de minden egyéb hitet érintő kérdésben a Tanítóhivatal írja elő számára, hogy mit kell hinnie, ahogy ez az 1920-ban kiadott Officium Divinumban A keresztségben tett fogadalmak megújításakor mondott hitvallásban áll: „Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak, s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.”
     Éppen ezért felfoghatatlan, sőt botrány, hogy Lefebvre érsek és papjai számára ez az alapvető katolikus igazság ismeretlen, lelkipásztorkodásukban tagadott, szemináriumaikban nem oktatott alapelv!

Lefebvre érsek téves, sőt eretnek tanbeli nézetei oda vezettek, hogy az FSSPX évtizedeken keresztül félrevezette a bennük bízó híveket, és téves ideológiájával kiirtotta belőlük a katolikus érzéket! Azokat és azokból, akikben laikusként sokáig fel sem merült, hogy papjaik, akik magukat az igazság egyedüli bajnokainak tartják és hirdetik, tanbeli kérdésekben nem hogy nem megbízhatók, nem igaz katolikusok, de valójában ugyanúgy liberális modernisták, vagyis hitehagyottak, mint a zsinati újegyház képviselői! Lefebvre érsek olyan személyi kultuszt alakított ki maga körül, hogy szava többet számított minden józan katolikus véleménynél. Mindeközben a legfontosabb vitás teológiai kérdéseket hitvány frázisokkal intézte el, amiket papjai – komoly szégyen számukra – kritikátlanul évtizedeken keresztül papagáj módjára ismételtek utána.
     Számomra ez a felfedezés volt a legmegdöbbentőbb: Mindegy, hogy kiről van szó, milyen papról, kilépett, kirúgott, európairól vagy tengerentúliról, fiatalról vagy öregről, FSSPX-hűről vagy FSSPX-ellenállóról, netán a sedisprivationismus hívéről: A „rossz útra tévedt apa”, a „rákbeteg egyház”, Liberius, Honorius stb. pápák esete – mind ezen érveket mintha csak szó szerint betanították volna nekik, annyira egyformán ismételgették, ismételgetik ma is mindannyian. Mintha nem lennének képesek önálló véleményre a legfontosabb, a mindent, sorsukat és lelki üdvüket eldöntő kérdésben! Ráadásul én nem csak számtalanszor hallgattam végig ezen elcsépelt, velejéig téves, sőt eretnek szólamokat, de még le is fordítottam, közre is adtam őket, abbeli hitemben, hogy az „igazság bajnokai” nem taníthatnak olyat, ami nem katolikus!

Ha valaki eretnekséget tanít, akkor a lényeget tekintve mindegy, hogy egy vagy több eretnekséget: az isteni törvény értelmében így is, úgy is kizárja magát az Egyházból, megszűnik katolikus lenni. Ilyen értelemben az FSSPX semmiben nem különbözik a római eretnek és hitehagyott újegyháztól: mind a kettő tagadja a katolikus Egyház természetfelettiségét.

Megismerve a zsinat után mozgolódni kezdő valóban katolikus hívek, az Egyház igazi „katonáinak”munkásságát, és azt, ahogy Lefebvre érsek ezen hitvédelmezők minden munkáját tönkretette, hogy a „tradíciót” a maga és közössége számára kisajátíthassa, felmerül a kérdés, mi lett volna, ha Lefebvre és az FSSPX nem ezt teszi, hanem megmarad katolikusnak? Azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek, csakúgy, mint az ilyen jellegű kérdéseknek a történelemben soha, úgy itt sincs semmi értelme: Istennek nyilván megvolt az oka, hogy miért nem így történtek a dolgok. És az is meglehet, hogy a válasz az, hogy a tanban még katolikusnak megmaradtak nem érdemelték meg, hogy ők legyenek azok, akik újraépítik az Egyházat, ami Lefebvre és közössége segítségével, ha ők is katolikusok maradnak, talán sikerülhetett volna. De ha ez az újjáépítés nem is történt volna meg, az biztos, hogy a „tradíció” helyzete jelentősen jobb lenne a mainál, és ami a fő, kevesebb ember vesztette volna el a hitét, kevesebb ember jutott volna tévútra.

Én mindenesetre ezennel a nyilvánosság előtt vádolom be az FSSPX minden volt és jelenlegi tagját, aki még mindig nem látta be a lefebvrizmus ideológiájának végzetes, kárhozatba vezető eretnekségét, és aki ily módon az elmúlt évtizedekben önként részese volt a hívek tanbeli félrevezetésének, lelkük üdvét veszélyeztető becsapásának.
     Ugyanakkor mélységesen hálát adok az Úristennek, hogy konvertálásom után, azaz „kezdő” katolikus koromban az FSSPX-nél járhattam „iskolába”, és biztos vagyok benne, hogy ezt az Ő végtelen bölcsessége irányította így, mert ez a „normális”, azaz fokozatos és ezért biztos katolikus fejlődésemhez nyilván elengedhetetlen volt.
     A honlap azon olvasóitól azonban, akiket az érsek és tanítványainak téves nézeteivel, azaz ezek lefordításával és közzétételével a múltban megtévesztettem, ezennel bocsánatot kérek.


Dr. Élthes Eszter
Lajosmizse, 2015. április 21.


Erzbischof Lefebvre und die FSSPX führte die Gläubigen in die Irre!
Offener Brief an alle früheren und gegenwärtigen Priester der FSSPX

A LEVÉL NÉMET FORDÍTÁSA

Msgr. Lefebvre and the FSSPX have mislead those trusting them!
Open Letter to All Present and Former Priests of the FSSPX

A LEVÉL ANGOL FORDÍTÁSA


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA