A HÁROM AVE MARIA IMA
Kulcs a paradicsomhoz
Írta: Giuseppe Pasquali SSP

Részletek

(Megjelent a Szent Margit Lap 82-84. számában)

A Három Ave Maria imádság a leghatásosabb ájtatossági gyakorlatok közé tartozik

Naponta három Ave Maria-t kell imádkozni ama kinyilatkoztatás szerint, melyet a legszentebb Szűzanya tett Szent Mechtildnek. A legjobb, ha a három Ave Maria-hoz a következő röpimát is hozzátesszük: „Oh, édesanyám, őrizz meg engem a mai napon (illetve ezen az éjszakán) a halálos bűntől!” vagy egy másik imát Liguori Szent Alfonz szándékára: „A te tiszta, szeplőtelen fogantatásod kedvéért, oh Mária, tartsd tisztán testemet és mentsd meg lelkemet!”

Teljesíteni fogom kérésedet

Hackeborn-i Szent Mechtildnek, egy 13. században élt bencés apácának (†1299), adta az Istenanya azt a nagy ígéretet, melyről itt most szó lesz.
     Élete vége felé félelemmel telve gondolt a szent arra a nagy pillanatra, amikor lelke elhagyja majd testét, hogy az örökkévalóságba menjen. Ezért Isten Anyjának irgalmas segítségét kérte élete utolsó órájára. A Madonna, aki hűséges szolgálóleányának korábban már több ízben megjelent, meghallgatta a könyörgést, majd ezt mondta: „Igen, biztosan teljesítem kérésedet, leányom, de ennek fejében azt követelem tőled, hogy kedvemért naponta imádkozzál három Ave Maria-t. Az első Ave-t az Atyaisten tiszteletére, aki csodálatos teljhatalmában lelkemet úgy kitüntette, hogy én Őutána a mennyben és a földön teljhatalmú vagyok. … A másodikat a Fiúisten tiszteletére, aki az Ő kifürkészhetetlen bölcsességének nagyságában engem a tudomány és a bölcsesség olyan adományával díszített fel és töltött el, hogy én bensőségesebben, mint minden más szent, szemlélhetem a legszentebb Szentháromságot. Ezen felül olyan fénnyel árasztott el, hogy sugárzó napként világítom meg az egész mennyországot. … A harmadikat a Szentlélek tiszteletére, aki szeretetének édes teljességét öntötte szívembe, és engem olyan jónak és irgalmasnak teremtett, hogy én Isten után a legszelídebb és legjobb lény vagyok.”

Az ígéretek, melyeket a legszentebb Szűz a Három Ave-hez kötött

„Melletted leszek halálod óráján, vigasztalni foglak és az ördög minden hatalmát távol fogom tőled tartani. Beléd öntöm a hit és a felismerés minden fényét, hogy hitedet a tudatlanság vagy tévtan ne kísérthesse meg. Elhalálozásod óráján a közeledben leszek és lelkedet elárasztatom az isteni szeretet gyönyörével, hogy hatalmuk által minden halálfélelem és keserűség a szeretet által boldogsággá változzon.”

Ez az imaforma tehát nem emberi akaratból és igyekezetből keletkezett, hanem Mária egyik kifejezett kinyilatkoztatásának gyümölcse volt, és ezért olyan vigasztaló ígéreteket tartalmaz, melyeket csak a mennyország királynője adhatott. És a Madonna állja szavát. Anyai, láthatatlan jelenlétét a Három Ave hűséges imádkozóinak halálos órájukban érezhetővé teszi. Sőt, néhány szentnek és jámbor léleknek még látható alakban is megjelent.

Itt is ugyanazt az ellenvetést lehetne felhozni, mint a kilenc elsőpénteki imagyakorlat kapcsán: Ha a Három Ave megőriz a pokoltól, akkor nyugodtan bűnözhetek, amennyit csak akarok. Elég, ha elimádkozom az Ave-kat és mégis megmenekülök. – A válasz erre a felvetésre így hangzik: egyedül ez nem elegendő, mivel a Három Ave Maria csupán eszköz arra, hogy nekünk a szükséges kegyelmeket megszerezze a valóban keresztény életvitelhez (és ezzel a halálos bűn elkerüléséhez, az Istenhez való visszatéréshez őszinte megtérés által és a boldog halálos órához).

Ehhez Isten csalatkozhatatlanságában az örök életet ígérte meg nekünk.
Később még világosabban megláthatjuk, hogy egy viszonylag könnyű és gyors megtérés ezen imagyakorlatunknak különleges kegyelmi gyümölcse.
     Aki azonban ezzel a nagy kegyelmi eszközzel vissza akar élni, hogy még többet vétkezhessen, biztos lehet abban, hogy a Három Ave Maria imádkozásában nem fog tudni a végsőkig kitartani. Egyébként ennyire hamis szándéka nem is támadhat annak, aki őszintén hozzáfűzi az Ave-khoz az alábbi röpimát: „Oh Mária, őrizz meg engem ma (vagy ezen az éj szakán) a halálos bűntől (illetve mindenfajta bűntől)!”

A szentek kedvenc ájtatossága

A nagy csodatevő egyháztanító, Páduai Szent Antal (1195-1231) már a Szent Mechtildnek adott kinyilatkoztatás előtt ismerte és gyakorolta a háromszoros szűz Istenanya tiszteletére a Három Ave Maria-t. Ezen kegyelmi eszköz által akarta saját lelke, szíve és teste háromszoros szűziességét megőrizni.

Leonardo, a vezeklést hirdető szent pap

A 18. század első felében egy ugyanannyira szent, mint jól beszélni tudó ferences pap járta Itália útjait. A hit tavaszát lobbantotta fel mindenütt, tömegeket térített meg és csodákat művelt. Ez a pap a Porto Maurizio-i Leonardo volt. Miben állt apostoli sikereinek titka? Buzgó Mária-tisztelő volt. Missziós útjain elsősorban Mária-prédikációkat tartott, mivel ettől remélte a legnagyobb eredményt. Szinte apostola volt a Három Ave Maria imádságnak.
     Egy nap az erkölcstelenség vétkéről prédikált és eközben példaként a következő történetet mesélte el: Egy fiatal római férfinak, aki ennek a csúnya véteknek hódolt, gyóntatóatyja, egy jezsuita parancsára a Három Ave Maria imát kellett elimádkoznia. Gyóntatója az e bűnbe való későbbi visszaeséseinél mindig ezt a jóvátételt írta elő számára. Egyszer nagy veszély fenyegetett: a fiatalember világkörüli utazásra szánta el magát. Gyóntatója, akinek nem tetszett ez a dolog, búcsúzáskor a lelkére kötötte, hogy soha ne mulassza el a Három Ave Maria imát, és minden visszaesésékor a bűnbánatot, a vezeklést és az erős fogadás felkeltését.
     Így múlt el néhány év. A világutazó visszatért Rómába és meglátogatta a papot. Ekkor kiderült, hogy a javíthatatlan bűnös egészen más emberré vált. A korábbi szorongattatásoknak nyoma sem maradt. A meglepett gyóntatónak a fiatalember ezt mesélte el: „Nem emlékszik, páter, azokra a szép ajánlásokra, melyeket útravalónak adott nekem? Minden reggel és este három Ave Maria-t kellett imádkoznom a Szeplőtelen tiszteletére. Nos, ennek a jámbor ájtatosságnak a kedvéért a legszentebb Szűz végül megmentett engem.”

Erről a nagy kegyelmi csodáról a páter természetesen kellő óvatossággal prédikált. Hallgatói között volt egy tiszt, aki évek óta nem-megengedett kapcsolatot tartott fenn egy nővel. Úgy gondolta, hogy ezzel az imával ő is alkalmas szert talált ahhoz, hogy végre tisztázza dolgát. Ezért ő is gyakorolni kezdte ezt az imádsági formát, mire néhány hónap múlva jó elhatározását teljesíteni tudta. Nem sokkal ezután újabb csábító alkalom kínálkozott a régi bűnbe való visszaesésre. De a Madonna megerősítette a feddhetetlen élet utáni vágyát, és így segített neki, hogy imádkozását folytathassa.

Porto Maurizio-i Szent Leonardo azok közé a szentek közé tartozott, akik különös módon hozzájárultak a Három Ave Maria imádság elterjedéséhez. A hadseregben szolgáló papoknak is figyelmébe ajánlotta a katonák lelki ápolására. Legbensőbb meggyőződéssel nyilatkozott így egy vallási oktatáskor: „Ah, kedveseim, barátkozzatok meg mindannyian ezzel az oly szép és oly jámbor ájtatossággal, és életetek végéig gyakoroljátok. Igen, én még a gyóntatókat is felszólítom arra, hogy ezt az imát elégtételként adják, mivel ez egyedül több gyümölcsöt hoz, mint minden más elégtétel.”

Liguori Szent Alfonz, aki ugyanabban az évszázadban élt, a máriás apostolság szükségességéről és hatásosságáról ugyanezen a véleményen volt. Prédikálóként, gyóntatóként és íróként fáradhatatlanul síkra szállt a Három Ave Maria szép imagyakorlat terjedéséért. Mindenkit meg akart nyerni: papokat, szerzeteseket, bűnösöket és igazakat, gyermekeket, felnőtteket és öregeket. Ez az ájtatosság volt misszióinak fő témája, és műveiben több mint húszszor tért ki rá. Más szerzőkkel együtt azon a véleményen volt, hogy sokan vannak, akik egyedül a Három Ave állhatatos imádkozása miatt menekültek meg.

Szent Giovanni Battista de Rossi tanúságtétele

Róma 18. századi apostola, Szent Giovanni Battista de Rossi, ezen imagyakorlat révén számos megtérést ért el. Ha megátalkodott, állandó és valódi javulásra látszólag képtelen bűnös jött gyóntatószékébe, nem talált alaposabb üdveszközt megtérítéséhez, mint a legszentebb Szűz tiszteletét, különösen a Három Ave Maria reggeli és esti áhítatos elimádkozását.
     Egy jámbor lélek 11 éve volt a leghevesebb érzéki kísértéseknek kitéve. E kísértéseknek többször áldozatul is esett, mivel olyan állandó izgalmi állapotban volt, mely teljesen lehetetlenné tette számára, hogy nyomorúságától saját erejéből megszabaduljon. Ekkor elhatározta, hogy de Rossi kanonokhoz megy el gyónni. A szent szívélyesen hallgatta meg bűnvallomását és utána ezt mondta: „Isten megbízásából ellenállásra szólítom Önt fel eme kísértéssel szemben, különben nem fog Isten büntető karjától megszabadulni. Imádkozzon ezért minden este a legtisztább és legszentebb Szűzhöz, és én biztosítom Önt, hogy megszabadul a bűntől. Ettől fogva személyesen fogok Önért imádkozni. Őrizkedjen azonban attól, hogy a jövőben beleegyezzen a bűnbe, ahogy ezt a múltban tette.” Ettől a naptól fogva ez a gyónó nemcsak a visszaesésektől lett mentes, hanem a szokásos kísértésektől sem szenvedett többé, és ezután nagy lelki nyugalomban élt.

A szent saját magán is megtapasztalta a Három Ave Maria hatásosságát. Mivel gyakran kellett egyetlen napon előkészület nélkül öt-hat prédikációt tartania, nagyon rövid belső koncentrálással kellett megelégednie. Eközben a Szentlélekhez fohászkodott és elimádkozta a szokásos Három Ave Maria-t. Éppen ezek a prédikációi sikerültek olyan jól, hogy mindenki azt hitte, hogy alaposan betanulta őket.

Lelkes Mária-tisztelők, akik a Három Ave Maria-t propagálták, voltak továbbá az Ars-i szent plébános, a Fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor, Szent Julien Eymard (az Eucharisztia-rend megalapítója), Szent Claret, Bosco Szent János és Galgani Szent Gemma.
     A redemptoristák minden szentje és boldoga különleges vonzódást örökölt eme jámbor ájtatossági forma iránt rendalapítójuktól, Liguori Szent Alfonztól. Közülük is kimagaslott Hofbauer Szent Kelemen Mária és Szent Gerhard Majella. Sőt, Szent Alfonz fiainál ez az imagyakorlat még a rendi szabályzatnak is része lett.

Az Egyház véleménye

A csodálatos terjedésnek és a jó gyümölcsöknek láttán, melyeket a mi üdvös imagyakorlatunk termett, az Egyház hamar kinyilvánította tetszését és megadta az engedélyét, melyet még gazdag kedvezményekkel is ellátott.
     Sőt, a buzgó Pater Jean Baptiste de Blois apostolkodása még XIII. Leo pápa dicséretét és áldását is elnyerte, aki búcsúkat adományozott ezen imagyakorlathoz, és azt is előírta, hogy minden szentmise után a celebráló papnak a néppel együtt három Ave Maria-t kell elimádkoznia.
     XV. Benedek pápa „szívből szívesen” teljesítette az imaközösség egyes támogatóinak kívánságát, és a Blois-ban alapított „a Három Ave Maria terjesztésére alakult jámbor testületet” egy apostoli irattal főközösséggé emelte (az egész világon szétszórt fiókegyesületek megalakításának jogával) és gazdag búcsúkkal és privilégiumokkal tüntette ki.
     Ezenfelül számos bíboros, érsek és püspök támogatta ezt az ájtatosságot, mivel a lelkek jóra való vezetésének nagy segítségét látták benne.
     Aki az Egyházat szereti és a „sentire cum Ecclesia”-hoz (együttérzés az Egyházzal) elkötelezve érzi magát, az nem állhat közömbösen az Egyház világos döntésével szemben. És aki a Boldogságos Szűzzel szemben lelki buzgóságot és szeretetet érez, az ebben az ájtatosságban megtalálja azt a lehetőséget, hogy e két erényt gyakorolja. Valóban, minden egyes ember hozzájárulhat a maga módján a Három Ave Maria terjedéséhez: elsősorban a papok, gyóntatóatyák és prédikátorok, azután az anyák, nevelők, szerzetesnővérek, barátok és tanárok. Senki nincs alkalom és működési terület nélkül: a saját család, barátok, egyesületek, iskolák, patronátusok, kórházak, menekülttáborok, árvaházak, műhelyek és gyárak – mind ilyen működési területek lehetnek.

Montforti Szent Lajos gondolatai az Ave Maria-ról

Milyen szépen írt a valóban máriás tanító, Montforti Szent Lajos Mária az Angyali Üdvözletről: Csak néhány művelt keresztény ismeri értékét, érdemét, kiválóságát és szükségességét. A legszentebb Szűznek magának kellett nagy, megvilágosodott szenteknek többször megjelennie, hogy az Angyali Üdvözlet előnyeire rámutasson. Ők egész könyvsorokat írtak ezen ima csodálatos hatalmáról a lelkek megtérítésében, és prédikációikban mindenkinek tudtára adták, hogy a világ megmentése az Ave Maria-val kezdődött, és hogy ettől az imától függ minden egyes ember üdve is.
     Mindig is megállapítható volt, hogy azok, akik az elvetettség jelét viselik, vagyis az eretnekek és istentelenek, a gőgösek és mondénok, gyűlölik és megvetik az Ave Maria-t. Másfelől a tapasztalat azt mutatta, hogy azok a férfiak és nők, akik láthatólag a mennyre hívatottak, boldogan imádkozták az Ave Maria-t; igen, minél jobban Istenhez kötöttek voltak, annál jobban szerették ezt az imát. – Óh, ti lelkek, kik egykor a mennybe mentek, ti, Jézus és Mária szeretetből való rabszolgái, tudjátok hát, hogy az Ave Maria a Miatyánk után a legszebb az összes ima közül! Ez a legnagyobb bók, amit mi a Boldogságos Szűznek mondhatunk, hiszen arkangyala által Isten maga adta meg neki ezt a tiszteletet, hogy ezzel megnyerje szívét, és titkos vonzerejével valóban elérje, hogy Mária mély alázata ellenére hozzájárulását adja az isteni Ige megtestesüléséhez. Ha ti Máriát ugyanezzel a dicsérettel köszöntitek mély tisztelettel, kétségen kívül ti is megnyeritek szívét.

A helyesen, figyelmesen, ájtatosan és alázatosan imádkozott Ave Maria a szentek véleménye szerint az ördög győzelmes ellenfele, ez az ima az a kalapács, mely szétzúzza a sátánt, ez az ima a lelkek üdvözítője, az angyalok öröme, a kiválasztottak éneke, az új szövetség himnusza, Mária öröme és a Legszentebb Szentháromság dicsőítése. Az Ave Maria mennyei harmat, mely a lelket megtermékenyíti, szűzi, gyengéd csók, melyet Máriának ajándékozunk, piros rózsa, drága gyöngy, mennyei étek, melyet neki nyújtunk. Ezek a hasonlatok mind szentektől származnak.

Ráadás? – Nem!

Nos, most azt lehetne gondolni, miért van nekünk egyáltalán szükségünk még egy ilyen igénytelen, rövid ájtatosságra is, mikor már egy sor szép és hasznos Mária-imádságunk van. Nem olvasztja magába az Úrangyala, a maga három Ave-jával és minden Mária-ima királynője, a szentolvasó a Három Ave Maria-t és teszi ezáltal fölöslegessé?
     Nem. Nincs szó fölösleges toldalékról és még kevésbé más imák általi bekebelezésről vagy összekeverésről.
     Ennek a mi ájtatosságunknak saját jellege van. Gondoljunk csak az eredetére: Mária maga nyilatkoztatta ki nekünk. Ő akarta ezzel az Atya hatalmát, a Fiú bölcsességét és a Szentlélek szeretetét megbecsülni azokért az adományokért, melyekben Isten Anyjaként részesült. A különleges jutalom, melyet Mária ígérete szerint ezen ájtatosság hűséges hívei kapnak: a Boldogságos Szűz segítsége életük végén és így az üdvhöz szükséges kegyelem biztosítása.

Az Úrangyala a három Üdvözlégyen kívül még rövid közbenső versekből, responsoriumokból és egy Oremus-ból (Könyörögjünk) is áll, és a megtestesülés titkainak dicsőítésére szolgál.
     A rózsafüzér ugyan csak Ave Maria-kból áll, természete szerint azonban a Megváltó és Mária életéből vett titkokról való elmélkedés és általános ima, melynek önmagában semmilyen „különleges” kegyelem nem célja. Ezért és hossza miatt sem befolyásolja a Három Ave Maria-t. Még kevésbé áll ez fenn megfordítva, hiszen minden egyes imának megvan a maga külön létjogosultsága.

Hihetetlen hatékonyság

Hogyan tud azonban egy ilyen rövid, könnyű és fáradság nélküli ájtatosság ilyen sok és rendkívüli kegyelmet kivívni? Pater Giovanni Baptista erre az ellenvetésre nem tudott ironikus él nélkül válaszolni: „Ha maguk is, csakúgy, mint bizonyos entellektüelek, azon a véleményen vannak, hogy ez az eszköz nem méltó a kívánt célhoz, akkor a Boldogságos Szűznél kell reklamáljanak, aki ehhez kötötte ígéreteit, de inkább még magánál Istennél, aki ezt az ájtatosságot ekkora sikerrel halmozta el. Vagy nem a látszólag egészen egyszerű és aránytalanul kicsi eszközökkel viszi végbe Isten a legnagyobb csodákat?” Ide illik az Úr azon akadékoskodóknak adott válasza is, akik az ő bőkezűségét bírálták: „Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok?” (Mt 20,15)
     Isten senkinek nem tartozik számadással ajándékairól. És a Boldogságos Szűz közbenjáró hatalmával olyan nagylelkűséggel válaszol, mely nem a kisebb tiszteletadásnak, hanem sokkal inkább az ő gyengéd anyai szeretetének felel meg.

Szükség esetén a megtérés kegyelme az első és legfontosabb segítség, melyet a Madonna nyújt. Nem lehet minden konvertálásról azt állítani, hogy nagy feltűnést kelt. Az ezen kis ájtatosság által kikönyörgött megtérések többsége minden bizonnyal rejtve marad a nyilvánosság előtt, mivel ők az emberi szív titkaihoz tartoznak. De minden ilyen esetben egy közömbös, vagy erkölcstelen, istenkáromló keresztény megtéréséről, egy megátalkodott bűnösnek a halála óráján való magábaszállásáról, vagy egy eretnek, vagy egy pogány megtéréséről van szó.

A hivatások virágoznak

A szerzetesi, de még inkább a papi hivatás Isten nagy kegyelme, mely a legnagyobb megbecsülést és a leggondosabb ápolást igényli. Ez az ajándék az Úrnak a kiválasztott lélek iránti különleges szeretetét árulja el, akire Isten kegyelmének egész áradatát hívja le, és akinek a mennyben nagy jutalmat ígér. Bosco Szent János a maga részéről azt állította, hogy az ifjúság egy harmadának van papi vagy szerzetesi hivatása, de csak egy tizedében tudatosodik ez a nagy kegyelem. Az ifjú embereknek ezért kell lelkiismeretesen megvizsgálniuk önmagukat, és ezért kell mindenekelőtt bizalomteljesen, alázatosan és állhatatosan imádkozniuk. Csak így tudják az elhivatottak Isten hívását felismerni és arra nagylelkűen válaszolni.
     Aki reggel és este mindig elimádkozza a maga Három Ave Maria-ját, az a mi véleményünk szerint e fontos ügyben hatásos eszközzel bír az értelem és az akaraterő megvilágosítására. Nem kétséges, hogy Isten Anyja különösen szívesen könyörgi ki a hivatás kegyelmét azon fiatal emberek számára, akik a Három Ave imádkozása által dicsőítik a Legszentebb Szentháromságot, és ezt annak köszönetéül teszik, hogy Isten Máriát a legfennköltebb teremtménynek választotta, hiszen ő az örök főpap, Jézus Krisztus anyja. Jézus volt mennyei Atyja „első szerzetese” és Mária az „első szerzetesnője”.
     Mária eme ájtatosságra hivatások sokaságával válaszol, kiknek áldását, a kegyelmek teljességét és kitartást kölcsönöz. Számtalan példát lehet erre felhozni.

Gyógyulások

A tények bizonyítják, hogy a Három Ave Maria képes arra, hogy a mennyből lelki és testi kegyelmeket eszközöljön ki, köztük számos és olykor csodálatos gyógyulásokat is.
     Egy egészséges a betegségtől, mint szerencsétlenségtől fél. Egy beteg természetes és természetfeletti eszközökhöz menekül, és az éghez könyörög, hogy ismét egészséges lehessen. Sajnos sokan csak a nyomorúságban gondolnak Istenre, és ha nem történt volna velük valamilyen szerencsétlenség, soha nem gondoltak volna az imádkozásra.
     A Gondviselés terveiben a szenvedés és betegség sokszor hasznosabb lehet lelkünk üdvösségére, mint a jólét és egészség; csak ez az igazság nem akar a fejünkbe menni. Isten ekkor nem szó szerint hallgatja meg imánkat, hanem egy másik ajándékot ad nekünk: megadást és talán még szerető beletörődést is az Ő szent akaratába, mely minden rosszat jóra fordít, miközben a bajt az örök üdvösség elérésére használja fel.
     Mi Istentől mindent kérhetünk, miként ez az Evangéliumban áll, így a test egészségét is. Ez azonban, jegyezzük meg, nem a legfőbb jó, miként ezt sokan hiszik és állítják, hanem csak eszköz arra, hogy Istent szolgáljuk és így a mennyei jutalmat elnyerjük. Ezért törekednünk kell megtartására és szabad küzdenünk érte (mindazonáltal nem azért, hogy kicsapongásokkal és bűnökkel tönkretegyük). Ha ilyen a beállítottságunk, akkor nyugodtan kérhetjük Máriát az egészség kegyelméért is.
     Jó édesanyánk ezt megkaphatja Istentől a számunkra, még csoda által is, ha ez hasznára van a lelkünknek. Ha azonban vallásos előmenetelünkhöz a betegség az előnyösebb, akkor Isten Anyja az egészség helyett megkönnyebbülést és vigasztalást szerez a baj elviselésére.

Befejezés

Kitartani! Ez a jelszó. Ha Isten Anyjának kegyelme által felfogtuk a Három Ave Maria értékét, és ki akarjuk próbálni hatását, akkor óvakodnunk kell attól, hogy imagyakorlatunkat elhanyagoljuk vagy elfelejtsük. Ezt a hibát ugyanis gyakran elkövetik.
     A kezdet könnyű. Fontos azonban, hogy kitartsunk. Az Evangélium tanítása, „de aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mt 24,13) ebben az esetben is érvényes. Aki a Három Ave Maria-tól tartós kegyelmi áldást és a halál pillanatában különleges segítséget remél, annak a Három Ave láncot nem szabad megszakítania. Életünk minden napján legyünk hűségesek ehhez az imádsághoz!
     Egy önszántunkon kívüli feledékenységnek nem szabad megakadályoznia bennünket abban, hogy újra kezdjük a Három Ave imádkozását, ahogy nem akadályozhat meg ebben valamely kellemetlenségnek vagy bizalmatlanságnak, csüggedésnek, kísértésnek vagy a bűnbe való visszaesésnek sem.
     Maradjunk szilárdak az ördög mesterkedése ellenére is, aki nem csak a már bűnbe esett lelkeket tartja távol Máriától, hanem azoknak is el akarja venni a kedvét a Három Ave Maria-tól, akiket különösen kiszemelt magának.

Bárcsak kitartanának azok az anyák, nők és nővérek, akik Istentől eltávolodott fiaikért, férjeikért és testvéreikért könyörögnek! Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy egy megtérés rendszerint sok időt és türelmet igényel, és csak lassan és feltűnés nélkül megy végbe. Miként senki sem változik meg egy szempillantás alatt, hanem csak fokozatosan, úgy a lelki változás is gyakran több évet vesz igénybe. Végezetül azonban Isten Anyja győzelemmel koronázza meg kitartó imánkat.

Ezért utánozzuk az említett példamutató Mária-tisztelőknek fáradhatatlan és bizalomteljes buzgóságát! A Boldogságos Szűz egy kiválasztottnak ezt mondta: „A Három Ave Maria ájtatosság mindig nagyon kedves volt előttem. Számtalan kegyelmet könyörögtem ki általa. Gyakoroljátok, amilyen gyakran csak tudjátok! Naponta meg fogjátok tapasztalni erejét. Biztosítalak benneteket arról, hogy Fiam igazságosságának már régen eleget lehetett volna tenni, ha a Három Ave Maria-t mindenütt már régóta imádkozták volna.”

A Montepulciano-i (Siena/Olaszország) Chiesa Parrocchiale del Gesu-ban (Jézus templomban) működik egy Három Ave Maria közösség. Itt lehet nyomtatványokat és e tárggyal kapcsolatos kegytárgyakat beszerezni.


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA