Aktuális hírek a Szent X. Pius Papi Közösséggel kapcsolatban

1.
Részletek Pater Michael Weigl
a salzburgi megyéspüspöknek ez év március 24-én írt leveléből

(A Szent X. Pius Papi Közösség osztrák disztriktjében tevékenykedő papok már több ízben intéztek levelet a különböző osztrák egyházmegyék püspökeihez, amelyben kifogásolták az osztrák egyházi intézmények képviselőinek a közösség tagjaival, illetve híveivel szembeni viselkedését. Az esetek többségében levelükre még csak visszaigazolást sem kaptak. Az alábbiakban Pater Weigl, a Szent X. Pius Papi Közösség osztrák disztriktfőnökének ez év márciusában Dr. Alois Kothgasser, salzburgi érseknek írt leveléből idézünk.)

Excellenciás Úr,
X. Y. család évek óta a Piesendorf-ban levő kápolnánk híveinek körébe tartozik. X. Y.-né panasszal fordult a bécsi ügyészséghez, mert a piesendorfi iskola hittantanárnője – aki az Ön egyházmegyéje egyik diakónusának a felesége – intervenciójának a hatására a család két gyermekének bizonyítványában a felekezeti hovatartozás minden esetben hamisan lett kitöltve. Az ügyészség vizsgálata elismerte a panaszt-emelő család panaszának jogosságát, és ezt az illetékes tanügyi hatósággal is közölte. E döntést figyelmen kívül hagyva, az iskola az idei évben a két gyermek felekezeti hovatartozását ismét hamisan, mégpedig „felekezet nélküli”-nek jelölte meg. A téves adatok mindkét esetben a salzburgi egyházmegyei hivatal hamis információin alapszanak, miként erről azóta tudomást szereztem.

X. Y. család ezért újfent panasszal fordult az ügyészséghez, aminek kapcsán az illetékes ügyész közölte velem, hogy az ügyészség – a tanügyi hatóság nyilvánvaló ignoranciája miatt – az esetet most már a következő tévéműsorában nyilvánosan fogja tárgyalni. Az osztrák állami tévéállomás, az ORF, riportere már el is készítette velem az interjút a Szent X. Pius Papi Közösség Jaidhof-i rendházában.

Az iskolától kapott információk szerint a tanügyi hatóság az Ön hivatalához intézett kérdésére, hogy vajon a gyermekek a római-katolikus Egyház tagjai-e, azt a választ kapta, hogy a gyermekek azért nem tartoznak a római-katolikus Egyházhoz, mert nem olyan pap keresztelte meg őket, aki szabályos viszonyban áll a római-katolikus Egyházzal, aminek következtében a tanulók a római-katolikus Egyház rendjén kívül állnak. Megspórolom magamnak ezen érvelés teológiai és kánonjogi tarthatatlanságának, hogy ne mondjam abszurditásának a kifejtését. Hiszen az Ön alkalmazottai előtt bizonyára ismert, mely feltételek mellett lehet a keresztséget érvényesen kiszolgáltatni. Sőt, miután egyik paptársam, P. Reinhard Schneider az Önnek 2005. augusztus 19-én írott levelében, melyhez csatolta az „Ecclesia Dei” pápai komisszió ide vonatkozó dokumentumát, híveink és a papi közösség egyházi jogállását már részletesen bemutatta, arról is lemondok, hogy (több vizet hordjak a Dunába) a pápai illetékes tanács döntését újra ismertessem Önnel. Mindössze azt szögezem le sajnálattal, hogy az Ön dialóguskészsége, amit tartományának főnöknője a médiában nem győzött magasztalni, velünk szemben még egy beérkezési visszaigazoláshoz sem vezetett, nem is szólva a nem-kanonikus, és ezáltal jogtalan viselkedésforma korrigálásához. Egy úgynevezett egyházi büntetés aligha lehet az oka a velünk szembeni kommunikáció megtagadásának, hiszen a tartományfőnöknő az abortusz törvénnyel kapcsolatos felelőssége miatt – aminek bevezetése alkalmából Önt kifejezetten dicsérettel illette – ipso facto ki van közösítve.

Amennyiben a salzburgi egyházmegye a tanügyi hatóság hamis tájékoztatása miatt a jövőben is felelős lesz azért, ha a Szent X. Pius Papi Közösség hívei gyermekeinek bizonyítványában a felekezeti hovatartozás tévesen van megjelölve, akkor minden rendelkezésünkre álló jogi lehetőséget ki fogunk használni ennek orvoslására. Ez azt jelenti, hogy az illetékes járási főnökség fog ebben a kérdésben dönteni.


2.
A salzburgi egyházmegye legfrissebb rendeleti közlönye
(forrás: www.kath.net – 2006. május 4.)

(A megyéspüspök – minden valószínűséggel a tévé nyilvánosságától való félelmében – végre rendeletben tette közzé a papi közösséggel kapcsolatos tudnivalókat.)

Az „Ecclesia Dei” pápai komisszió közlése szerint a Szent X. Pius Papi Közösséggel kapcsolatban a következő megállapítások érvényesek:
– A négy, Marcel Lefebvre érsek által 1988-ban felszentelt püspök ki van közösítve.
– A közösségen belül felszentelt papok érvényes inkardináció hiányában fel vannak függesztve.

Azokra a hívekre, akik a Szent X. Pius Papi Közösséggel szimpatizálnak, a következő megállapítások érvényesek:
– Ezek katolikus hívek, akik – ha csak nem tesznek ez ellen határozott aktust – a római-katolikus Egyházat semmi esetre sem akarják elhagyni.
– A Szent X. Pius Papi Közösség papjai által celebrált misén való részvétel magában nem jelent vétket, és nem von maga után kiközösítést.
– Csak azok a hívek, akik a Szent X. Pius Papi Közösségben látják az egyetlen igaz egyházat és ezt nyilvánosan is hirdetik, vonják magukra a kiközösítést.

Nem helyénvaló azokat a gyermekeket, akiket a Szent X. Pius Papi Közösség kápolnáiban kereszteltek meg, nem-katolikusnak tekinteni, és egy másik katolikussal kötött házasságukat vegyesházasságként kezelni. Ha a keresztelést a Szent X. Pius Papi Közösség egyik papja írásban igazolja és a megkeresztelt szülei a Szent X. Pius Papi Közösségben nem az egyetlen igaz egyházat látják, ezzel az igazolással az adott egyházközség megkereszteltjeinek anyakönyvébe a gyermeket római-katolikusként be lehet jegyezni. E bejegyzés alapján a keresztelési igazolást ki lehet adni. A Szent X. Pius Papi Közösség kápolnáiban megkereszteltek házasságkötésével kapcsolatos megszorító rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha az illető hívő a Szent X. Pius Papi Közösségben az egyetlen igaz egyházat látja és ezt külsőleg is kinyilvánítja. A félreértések elkerülése érdekében minden egyes esetet az egyházmegyei ordináriátus vizsgál meg.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA